Aktualności

Gmina Zagórz otrzymała 8 156 712 zł

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych Gmina Zagórz otrzymała kwotę w wysokości 8 156 712 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

"Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Zagórz"
"Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Gminie Zagórz"

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Tarnawa Dolna

                                                                                                    

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Tarnawa Dolna

Gmina Zagórz w miejscowości Tarnawa Dolna, zrealizowała projekt współfinansowany z Budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025. W ramach zadania zostały zakupione oraz zamontowane następujące urządzenia:

 1. Bujak Motor;
 2. Karuzela platformowa z siedziskami;
 3. Zestaw zabawowy;
 4. Linarium;
 5. Podwójna huśtawka wahadłowa
 6. Huśtawka wagowa;
 7. Bujak Konik.

Przyznana pomoc finansowa wynosi 12 000,00 zł.

Istotą operacji jest poprawa infrastruktury rekreacyjnej, rozwój inicjatyw lokalnych oraz zwiększenie bezpieczeństwa bawiących się dzieci. W efekcie przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy przestrzeni wiejskiej i wzmocni się więź mieszkańców z miejscem urodzenia. Dzięki bowiem dogodnej lokalizacji placu zabaw w sąsiedztwie domów jednorodzinnych,  zwiększają się szanse na spotkanie w większym gronie - całymi rodzinami. Plac zabaw  stanie się więc miejscem rekreacji, odpoczynku i integracji, przyczyniając się tym samym do zaspokojenia potrzeb społeczno-kulturowych.

Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

W związku z ogłoszeniem Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - „Granty PPGR” Gmina Zagórz zamierza złożyć wniosek o wsparcie dla uczniów z rodzin popegeerowskich z terenu gminy, którzy będą mogli otrzymać sprzęt komputerowy z oprogramowaniem.

Sprzęt może zostać przeznaczony jedynie dla dziecka, które:

-zamieszkuje gminę Zagórz,

- jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie lub opiekunem prawnym) Pani/Pana który pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PGR,

- dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w roku 2020 i 2021 sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotów kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Wniosek przez Gminę Zagórz jest składany na podstawie oświadczeń składanych przez rodziców.

Więcej informacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Aby zgłosić udział w projekcie, należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Zagórz następujące dokumenty:

-Oświadczenie rodzica ucznia niepełnoletniego lub Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość,

-Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

- W przypadku posiadania dokument potwierdzający zatrudnienie w byłym PGR (np. świadectwo pracy, zaświadczenie ZUS).

Dokumenty należy złożyć do 29.10.2021

Do pobrania:

RODO

Załącznik nr7 - Wzór oświadczenia rodzica opiekuna prawnego

Konkurs pn. "Zabytki pogranicza polsko-słowackiego" - rozstrzygnięty!

Polsko-słowacka kapituła konkursowa w składzie: Pan Jan Mogilany, Pani Mgr. Alexandra Siváková, Pani Ewa Baranowska oraz Pani Aniceta Brągiel w dniu 15 października 2021 r. dokonała indywidualnych ocen 21 prac  złożonych w ramach konkursu pn. „Zabytki pogranicza polsko-słowackiego” będącego częścią realizacji mikroprojektu pn. „Cyfrowe oko”- Innowacyjne spojrzenie na kulturę pogranicza dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Ocena prac przełożyła się na następujące wyniki:

Miejsce I – Ścieranka Mateusz ze Szkoły Podstawowej w Tarnawie Dolnej

Miejsce II  - Karpa Aleksandra z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mokrem

Miejsce III-  praca zbiorowa Głodek Zuzanna i Maja ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Zagórzu

Wyróżnienie –  Neila Michał z Základná umelecká škola Alexandra Ljubimova na Słowacji

Wyróżnienie  – Kaleniecka Katarzyna ze Szkoły Podstawowej w Czaszynie

Wyróżnienie  - Darocha Nicola ze Szkoły Podstawowej w Łukowem

Pragniemy poinformować, że wręczenie nagród odbędzie się podczas konferencji promującej projekt, która odbędzie się w grudniu 2021 br.

Konkurs był skierowany do uczniów szkół podstawowych z gminy Zagórz oraz miasta Medzilaborce na Słowacji;

Celem konkursu było:

 • rozpowszechnianie wiedzy historycznej Polski i Słowacji z uwzględnieniem wspólnych historycznych punktów odniesienia;
 • wykorzystanie dziedzictwa kulturowego za pomocą abstrakcyjnej formy;
 • zwrócenie uwagi na dawne i zapomniane otoczenie;
 • rozbudzanie zainteresowań historią obu Państw;
 • kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży i poczucia przywiązania do swego kraju.

Wszystkim uczestnikom naszego konkursu bardzo dziękujemy za udział i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

View the embedded image gallery online at:
http://pop.zagorz.pl/#sigFreeId43ffbda390

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniu 14 października podczas uroczystego spotkania zostały rozdane nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz. Nagrody otrzymali nauczyciele oraz dyrektorzy ze szkół Gminy Zagórz za szczególne osiągnięcia i sukcesy w pracy pedagogicznej w minionym roku szkolnym. Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz - Ernest Nowak oraz Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół- Ewa Get złożyli zgromadzonym serdeczne życzenia dalszych sukcesów na niwie pedagogicznej, nowych ciekawych inicjatyw i wyzwań oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym

Czytaj więcej: Dzień Edukacji Narodowej