Aktualności

Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Przypominamy, że 7 lipca 2021 kończy się okres przyjmowania zgłoszeń do Loterii. Ostatnie losowanie nagród I i II go stopnia odbędzie się 9 lipca, a losowanie nagród głównych, odbędzie się już 14 lipca.

OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym, nieograniczonym, na dzierżawę lokalu użytkowego na okres 10 lat położonego w Zagórzu przy ul. Klasztornej

OGŁOSZENIE

o przetargu pisemnym, nieograniczonym,

na dzierżawę lokalu użytkowego na okres 10 lat

położonego w Zagórzu przy ul. Klasztornej, mieszczącego się w Centrum Kultury „Foresterium”

o pow. 122 m2

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.07.2021 o godz. 11.00

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Zagórzu przy ul. Piłsudskiego 37– sala I piętro

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość wymieniona w wykazie z dnia
  16.04.2021 r.
 2. Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu jako przedstawiciel Wydzierżawiającego, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony- na dzierżawę lokalu użytkowego, usytuowanego w budynku przy ul. Klasztornej  mieszczącego się w Centrum Kultury „Foresterium” na parterze, wyposażony w instalację elektryczną, gazową, wod-kan. o pow. 122 m2z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną – zgodnie z załączonym wzorem umowy.
 3. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn. 

§ 2 Lokal użytkowy

 1. Informacje o lokalu przeznaczonym do dzierżawy w drodze przetargu:

a) Adres: ul. Klasztorna; 38-540 Zagórz

b) Usytuowanie: Parter – pomieszczenie restauracji

           c) Powierzchnia całkowita: 122 m2

Rzut poziomy przedmiotu umowy jest dostępny do wglądu w siedzibie Wydzierżawiającego.

 1. Obręb/działka: Zagórz, dz. 1680
 2. Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Sanoku: KS1S/00045562/4.
 3. Obiekt w którym zlokalizowany lokal użytkowy objęty jest ochroną Konserwatora Zabytków.
 4. Przedmiot umowy wyposażony jest w instalację elektryczną, wod.-kan., gazową, na dzień ogłoszenia przetargu budynek jest jeszcze w trakcie prac budowlanych.
 5. Przedmiot dzierżawy zwany restauracją – może być wykorzystywany przez Dzierżawcę na działalność gastronomiczną, zgodnie z warunkami umowy, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 6. Istnieje możliwość podjęcia przez wydzierżawiającego działań zmierzających do utworzenia parkingu w bezpośrednim sąsiedztwie zespołu klasztornego
 7. Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
 8. Projekt protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 9. Umowa dzierżawy lokalu użytkowego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
 10. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze wzorem umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
 11. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu stanowi załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.
 12. Wydanie przedmiotu dzierżawy, wraz z możliwością rozpoczęcia prowadzenia w nim działalności nastąpi na zasadach przewidzianych w umowie dzierżawy.
 13. Istnieje możliwość obejrzenia lokalu w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerem telefonu 13 46 23059 w godzinach j. w. lub e-mailem na adres: mgokiswzagorzu@poczta.onet.pl

Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Pan Jakub Osika tel. 13-46-22-062,                   e-mail: josika@zagorz.pl. Osoba do kontaktu w sprawach procedury przetargowej: Pan Edward Mąka tel. 13 46 23059, e-mail: mgokiswzagorzu@poczta.onet.pl

§ 3 Czynsz

 1. Minimalna cena miesięcznego czynszu za przedmiot dzierżawy wynosi: 4,80 zł/m2  netto tj. całkowita wywoławcza wysokość czynszu wynosi 720,29 zł brutto, słownie: siedemset dwadzieścia złotych 29/100. Kwota zawiera podatek VAT.
 2. Stawka miesięczna czynszu obejmuje dzierżawę całości przedmiotu dzierżawy określonego w § 2 ust 1 niniejszego ogłoszenia

§ 4 Przetarg  pisemny nieograniczony

Warunki szczegółowe przetargu:

 1. Przetarg przeprowadza się w formie przetargu pisemnego, nieograniczonego.
 2. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 3. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej kopie stosownych dokumentów rejestrowych (odpis CEiDG lub wyciąg z KRS), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych - najpóźniej do chwili rozpoczęcia przetargu.
 4. Podmioty zamierzające przystąpić do przetargu zobowiązane są przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu                          w Zagórzu, ul. Piłsudskiego 37, 38-540 Zagórz:
  1. formularz ofertowy w zamkniętej kopercie z następującym opisem: „Przetarg

pisemny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego”,

 1. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń,
 2. oświadczenie o zapoznaniu się ze wzorem umowy i niewnoszeniu do jego treści zastrzeżeń,
 3. potwierdzenie wniesienia wadium.
 1. W przetargu wezmą udział wyłącznie oferty, które wpłynęły na ww. adres do dnia 23.07.2021 r., do godziny 11.00
 2. Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferuje najwyższą stawkę miesięczną czynszu najmu.
 3. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.
 4. Wydzierżawiający przewiduje możliwość wezwania do uzupełnienia brakujących dokumentów w przypadku niekompletnej oferty, oprócz formularza ofertowego. (formularz ofertowy jest obligatoryjny).

 § 5 Wadium

 1. Wadium w wysokości 140,00 zł (słownie: sto czterdzieści złotych) należy wpłacić najpóźniej do dnia 20.07.2021 r. na  rachunek bankowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu konto Nr 97 1240 2340 1111 0010 4403 4299  (decyduje data wpływu na rachunek bankowy MGOKiS).
 2. Wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i  zalicza się je na poczet czynszu najmu.
 3. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli podmiot, który wygrał przetarg nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie do 7 dnia od daty rozstrzygnięcia przetargu i miejscu wskazanym przez Wydzierżawiającego. Wydzierżawiający wówczas może odstąpić od zawarcia umowy i ponowić postępowanie przetargowe lub zawrzeć umowę z kolejnym oferentem.
 4. Pozostałym podmiotom wadium zostanie niezwłocznie zwrócone przelewem na wskazane konto.

§ 6 Umowa dzierżawy

 1. Umowę dzierżawy stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia zawiera Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu z oferentem, którego oferta została wybrana.
 2. Warunki umowy mogą podlegać negocjacjom wyłącznie w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn po stronie Wydzierżawiającego.
 3. W dniu podpisania umowy Dzierżawca wpłaci na konto bankowe Wydzierżawiającego kaucję w wysokości trzymiesięcznego czynszu za dzierżawę, jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wydzierżawiającego z tytułu zaległości czynszowych. Zwrot kaucji bez odsetek, nastąpi po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy pod warunkiem braku występowania roszczeń Wydzierżawiającego względem Dzierżawcy.
 4. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez Dzierżawcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia warunków.

Przetarg został ogłoszony na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn.zm.) i odbywał się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 r. poz. 1490 z późn.zm.).

 Więcej na stronie https://mgokiszagorz.naszbip.pl/przetargi

Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz dla uczniów szkół podstawowych

W dniu 22 czerwca podczas uroczystego spotkania w Sali Widowiskowej Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury  i Sportu w Zagórzu zostały rozdane nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz uczniom szkół podstawowych z terenu Gminy Zagórz za szczególne osiągnięcia w konkursach  przedmiotowych oraz interdyscyplinarnych. Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz -  Pan Ernest Nowak  serdecznie pogratulował uczniom wysokich osiągnięć oraz życzył dalszych sukcesów edukacyjnych. Nagrody obecnym na spotkaniu uczniom wręczył Pan Ernest Nowak oraz Pani Ewa Get - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół w Zagórzu. Nagrody pieniężne przyznane przez Burmistrza otrzymali uczniowie ze szkół:

 1. Szkoła Podstawowa w Czaszynie: Anita Długosz;
 2. Szkoła Podstawowa w Porażu: Weronika Dufrat, Norbert Gierlach;
 3. Szkoła Podstawowa w Zahutyniu: Mateusz Szczepek;
 4. Szkoła Podstawowa w Tarnawie Dolnej: Adam Kaczmarski, Daria Broniarska, Martyna Ścieranka;
 5. Szkoła Podstawowa nr 2 w Zagórzu: Martyna Błażowska, Milena Hydzik, Filip Raczkowski, Wiktoria Kostycz, Jan Jungiewicz, Ksenia Rudy, Wiktor Kapcio, Nadia Rachwalska, Julia Barna;
 6. Szkoła Podstawowa w Łukowem: Kinga Gąsior, Dominika Jankowska, Adrianna Zarzyczna, Emilia Krajzewicz, Oliwia Strzyż, Igor Bochnak, Mikołaj Tokarz, Nikola Molek, Dominika Puzio, Kaja Gocek.

Na nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz przeznaczono kwotę 7350 zł. Cała uroczystość została upamiętniona wspólnym zdjęciem.

Podczas uroczystości zostały wręczone również  nagrody w Wojewódzkim Konkursie Historycznym „By czas nie zaćmił i niepamięć – Tu jest Polska – mozolne wykuwanie niepodległości na ziemi sanockiej  w latach 1917-1922 ”  pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz, Starosty Sanockiego oraz Starosty Leskiego.

W konkursie wzięło udział 20 uczestników, z pośród których jury po ocenieniu prac wyłoniło następujących zwycięzców:

I miejsce –  Julia Żaczek – Szkoła Podstawowa w Średniej Wsi

II miejsce – Jakub Tokarczyk - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagórzu

III miejsce – Jakub Drozd - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zagórzu

IV miejsce -  Martyna Ścieranka - Szkoła Podstawowa w Tarnawie Dolnej

V miejsce – Justyna Krawczyk  - Szkoła Podstawowa w Czaszynie

Wyróżnienie otrzymują :

Mateusz Szczepek - Szkoła Podstawowa w Zahutyniu

Aleksandra Chytła - Szkoła Podstawowa w Średniej Wsi

Maja Świder -  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zagórzu

Michał Koczera - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagórzu

Serdecznie gratulujemy

Czytaj więcej: Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz dla uczniów szkół podstawowych

"Fundusze Europejskie na słodko"

Niedługo zakończenie roku szkolnego, a razem z nim początek wakacji. Wszyscy wiemy, że w wakacje nie można się nudzić. Dlatego przygotowaliśmy dla Was nową akcję: "Fundusze Europejskie na słodko" Powitajmy lato z przytupem! Na naszym stoisku czekają na Was same słodkości. Oczywiście nie zabraknie też quizów i konkursów z nagrodami. Postaramy się przybliżyć Wam tematykę Funduszy Europejskich i samej Unii Europejskiej, a dorosłym poradzimy jak ubiegać się o Fundusze.

Sprawdźcie gdzie będzie można nas znaleźć: