Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz informuje o możliwości składania wniosków dotyczących:

1)stypendiów sportowych dla zawodników, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

a) zostali zakwalifikowani do udziału we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym:
b) posiadają udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie sportu;
c) reprezentują klub sportowy mający siedzibę na terenie Gminy Zagórz i są zameldowani na pobyt stały na terenie Gminy Zagórz;

2) nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej- nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane:

a) zawodnikom - za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym na szczeblu międzynarodowym lub krajowym,
b) trenerom - za zasługi w osiąganiu przez zawodników wysokich wyników sportowych oraz za aktywność w dziedzinie upowszechniania sportu i kultury fizycznej,
c) innym osobom wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej na rzecz Gminy Zagórz.

3) nagród Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz dla Młodych Talentów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury-nagrody są przyznawane za wybitne indywidualne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, o znaczeniu ogólnopolskim lub międzynarodowym.


Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Zagórzu tel. 13 46 22 062 wew. 49.