CAF w Urzędzie

CAF w Urzędzie Miasta i Gminy w Zagórzu

Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu zawarł w dniu 30 stycznia 2015 r. umowę dotyczącą uczestnictwa w projekcie pn. „PRZEGLĄD STANDARDÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (CAF/PRI) W JST” w ramach projektu  „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” realizowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako Lidera Projektu oraz Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jako Partnera Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest upowszechnienie metody CAF (ang. Common Assesment Framework) jako kompleksowego narzędzia zarządzania jakością w urzędach jednostek samorządu terytorialnego poprzez doradztwo i szkolenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy Zagórz oraz poświadczania jakości zastosowania CAF.

Udział w projekcie ma zapewnić poprawę ogólnego funkcjonowania urzędu poprzez wzrost efektywności działalności urzędu, wzrost satysfakcji klientów i pracowników oraz poprawę postrzegania urzędu przez społeczeństwo. Pracownicy urzędu będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami zarządzania procesowego oraz zrozumienia swojej roli w tych procesach. Mamy nadzieję, że efektem realizacji tego projektu będzie to, iż Urząd Miasta i Gminy Zagórz stanie się jeszcze bardziej przyjazny interesantom.
logo

Plan doskonalenia na podstawie wyników samooceny CAF

Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania Zespołu ds. CAF
Sprawozdanie z wyników samooceny z wykorzystaniem modelu CAF
Informacja na temat przyjetego planu doskonalenia

Raport jakości zastosowania CAF

CERTYFIKAT CAF

 

 

 

CAF w Urzędzie Miasta i Gminy w Zagórzu

 

Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu zawarł w dniu 30 stycznia 2015 r. umowę dotyczącą uczestnictwa w projekcie pn. „PRZEGLĄD STANDARDÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (CAF/PRI) W JST” w ramach projektu  „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” realizowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako Lidera Projektu oraz Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jako Partnera Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest upowszechnienie metody CAF (ang. Common Assesment Framework) jako kompleksowego narzędzia zarządzania jakością w urzędach jednostek samorządu terytorialnego poprzez doradztwo i szkolenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy Zagórz oraz poświadczania jakości zastosowania CAF.

Udział w projekcie ma zapewnić poprawę ogólnego funkcjonowania urzędu poprzez wzrost efektywności działalności urzędu, wzrost satysfakcji klientów i pracowników oraz poprawę postrzegania urzędu przez społeczeństwo. Pracownicy urzędu będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami zarządzania procesowego oraz zrozumienia swojej roli w tych procesach. Mamy nadzieję, że efektem realizacji tego projektu będzie to, iż Urząd Miasta i Gminy Zagórz stanie się jeszcze bardziej przyjazny interesantom.