Postępowanie przed Komisją

Do ustawowych zadań komisji należy:

1. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu a w szczególności:

a)      przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu z jednoczesnym występowaniem przesłanek z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
 i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

b)      wezwanie na rozmowę osoby , co do której wpłynęło zgłoszenie i motywowanie jej do zaprzestania nadużywania alkoholu i/lub poddania się dobrowolnemu leczeniu

c)      w przypadku braku zgody na dobrowolne leczenie się –  kierowanie na badanie przez biegłych ( psycholog, psychiatra) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia

d)      przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym

e)      złożenie wniosku o wszczęciu postępowania do sądu rejonowego

2.   Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży  z uchwałami rady gminy, o których mowa
w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy ( limit punktów i zasady usytuowania miejsc sprzedaży
 i podawania napojów alkoholowych.)

3.   Kontrola przestrzegania zasad i warunków  korzystania z zezwoleń na sprzedaż  i podawanie napojów alkoholowych ( na podstawie upoważnienia Burmistrza).

Komisja  współpracuje z Pełnomocnikiem Burmistrza i gronem ekspertów i konsultantów  (psycholog, terapeuta, pedagog itp.)  zapraszanych do udziału w posiedzeniach komisji stosownie do rozeznanych potrzeb  i realizowanych zadań.