1. REWITALIZACJA W PIGUŁCE

WYTYCZNE W ZAKRESIE REWITALIZACJI W PROGRAMACH OPERACYJNYCH NA LATA 2014-2020

W Wytycznych sformułowano warunki, które muszą zostać spełnione, aby projekty został zakwalifikowany do wsparcia ze środków Unii Europejskiej. Szczególny nacisk został położony na kompleksowość projektu (powiązanie sfery społecznej, gospodarczej, infrastrukturalnej i środowiskowej) oraz działania, pozwalające na podniesienie jakości życia mieszkańców, poprzez wyprowadzenie z kryzysu obszaru zdegradowanego.

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMOW REWITALIZACJI W ZAKRESIE WSPARCIA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

Instrukcja stanowi uzupełnienie warunków opracowania lub aktualizacji i procedur opiniowania przez Instytucję Zarządzającą RPO WP 2014-2020 programów rewitalizacji zawierających projekty rewitalizacyjne zaplanowane do dofinansowania w ramach RPO WP 2014-2020, które określono w Wytycznych Ministra.

Instrukcja wskazuje na sposób zaprogramowania rewitalizacji w ramach RPO WP 2014-2020, określa procedury przygotowania i akceptacji programów rewitalizacji pod kątem aplikowania o środki RPO WP 2014-2020, wskazuje na wymogi IZ RPO WP 2014-2020 dotyczące – obszaru rewitalizacji oraz określa procedurę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

CZYM JEST REWITALIZACJA?

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji (Art. 2.1., ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji).

CZYM JEST OBSZAR ZDEGRADOWANY?

Obszar, na którym zidentyfikowany został stan kryzysowy (tj. stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych). Może być on podzielony na podobszary, w tym podobszary, które nie posiadają wspólnych granic (warunek – występowanie sytuacji kryzysowej na każdym podobszarze).

OBSZAR REWITALIZACJI…

Jest to całość lub część obszaru zdegradowanego, na którym zamierza się prowadzić rewitalizację. Cechuje go koncentracja negatywnych zjawisk oraz znaczenie dla rozwoju lokalnego.

ZGODNIE Z INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMOW REWITALIZACJI…

Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. W skład obszaru rewitalizacji mogą wejść obszary występowania problemów przestrzennych, takich jak tereny poprzemysłowe (w tym poportowe i powydobywcze), powojskowe lub pokolejowe, wyłącznie w przypadku, gdy przewidziane dla nich działania są ściśle powiązane z celami rewitalizacji dla danego obszaru.

Gmina wyznacza obszar rewitalizacji w oparciu o rozstrzygnięcia dokumentów strategicznych lub planistycznych, albo indywidualne kryteria wraz z odniesieniem ich do wartości referencyjnych dla gminy u przy uwzględnieniu wartości referencyjnych wskazanych przez IŻ RPO (jako kwalifikujących obszar rewitalizacji do wsparcia w ramach RPO WP 2014-2020). Wartości referencyjne są dodatkowym kryterium ustalonym przez IŻ, które ma wskazać obszar rewitalizacji możliwy do wsparcia w ramach projektów przeznaczonych do dofinansowania w RPO WP 2014-2020. Ma to ukierunkować wsparcie na najbardziej dotknięte problemami obszary województwa podkarpackiego.

OBSZAR ZDEGRADOWANY I OBSZAR DO REWITALIZACJI

Obszar zdegradowany i obszar do rewitalizacji wskazany zostanie po analizie:

  • wszystkich danych z Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji i Powiatowego Urzędu Pracy,
  • ankiet przeprowadzanych metodą telefoniczną,
  • konsultacjach społecznych.