4. PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Raport z konsultacji społecznych dotyczących dokumentu  pn.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Zagórz na lata 2016-2023

 

Przedmiot i podmiot konsultacji:

Przedmiotem przeprowadzonych konsultacji społecznych był projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Zagórz na lata 2016-2023. Podmiotami konsultacji byli mieszkańcy gminy oraz wszyscy interesariusze rewitalizacji.

Cel konsultacji:

Celem przeprowadzonych konsultacji społecznych było poddanie do zaopiniowania mieszkańcom oraz interesariuszom projektu programu wraz z możliwością zgłaszania uwag i sugestii w tym zakresie.

Organizacja i przebieg konsultacji:

Konsultacje społeczne prowadzone były od 17 lutego 2017 r. do 24 lutego 2017 r. Informacje o rozpoczęciu konsultacji społecznych, wraz z formularzem uwag, opublikowano na stronie urzędu http://zagorz.pl/ i Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgłaszane uwagi do dokumentu:

W trakcie trwania konsultacji wpłynął tylko jeden formularz, którego wyniki zostały przedstawione poniżej:

Lp.

Pytanie

Odpowiedź

Treść uwagi

Odpowiedź na uwagę

1.      

Czy Pana/Pani zdaniem przedstawiona w dokumencie diagnoza zawiera trafne wnioski?

TAK

-

-

2.      

Czy Pana/Pani zdaniem w analizowanym dokumencie zidentyfikowano właściwe obszary problemowe?

TAK

-

-

3.      

Czy Pana/Pani zdaniem przedstawione w dokumencie obszary rewitalizacji zostały prawidłowo określone?

TAK

-

-

4.      

Czy zdiagnozowane w dokumencie problemy zostały sformułowane odpowiednio do wyznaczonych obszarów rewitalizacji?

NIE

Wskaźnik przestępczości na 8 jednostek podziału

Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania, to wskaźnik który wynika z Instrukcji przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Średnią wartość dla gminy należy przyrównać do średniej wartości dla województwa podkarpackiego, która stanowi wartość referencyjną. Tylko wymienione w dokumencie obszary charakteryzują się  problemami związanymi z niższym poczuciem bezpieczeństwa, na podstawie przeanalizowanych wskaźników (uzyskanych z Policji).

POZOSTAŁE UWAGI

Lp.

Część dokumentu, do której odnosi się uwaga (numer strony dokumentu, część lub obszar)

Treść uwagi (propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Odpowiedź na uwagę

1.      

Strona nr 73

Tabela nr 18

Cel szczegółowy 1:5 Poprawa bezpieczeństwa

Bardzo wysoki wskaźnik przestępczości w 6 jednostkach podziału

Nie uwzględniono.

Wskaźnik dotyczący bezpieczeństwa nie jest kluczowym problemem występującym na obszarze rewitalizacji. Wartość dla całej gminy równa się wartości dla średniej województwa. Co więcej cele powinny posiadać odzwierciedlenie w projektach i przedsięwzięciach projektowych – żaden z projektów nie jest nastawiony tylko i wyłącznie na poprawę bezpieczeństwa.

2.      

Strona nr 80 lista planowanych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Zakres praz zgłoszonych w dn. 02.10.2015 wraz z informacjami zgromadzonymi w drugich warsztatach z dnia 04.02.2017 r.

Zakres praz został zgłoszony na piśmie, dlatego też nie zgłoszono zakresu na fiszkach.

Uważam za celowe uzupełnienie LPR dla Gminy Zagórz z uwagi na zbyt skąpe rozwiązywania problemów mieszkalnictwa wielorodzinnego na terenie gminy Zagórz. Ponadto mam zastrzeżenia do sposobu informowania. To, że nie było zainteresowania ze strony spółdzielni wynika z niedoinformowania. Publikacja informacji na stronie internetowej to trochę mało, do tego trzeba dodać termin publikacji i termin wrzucenia dokumentu.

Uwzględniono.

W związku z faktem, iż przedsięwzięcia zostały uzupełnione i przekazane, fiszki zostały uwzględnione w programie rewitalizacji, co wiązało się z aktualizacją całego dokumentu.

Należy jednak zaznaczyć, że informacje o rozpoczęciu prac nad programem rewitalizacji były wielokrotnie powtarzane, tj. na portalach społecznościach, BIP, stronie UMiG, słupach ogłoszeniowych, stronach esanok oraz sanok24, a także na konsultacjach społecznych, warsztatach i spacerze studyjnym

                 

 

W ramach prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Zagórz na lata 2016-2023, w lutym 2017 roku odbyły się konsultacje społeczne opracowywanego dokumentu z podziałem na następujące etapy:

SPACER BADAWCZY

Spacer badawczy to metoda pozwalająca na poznanie wstępnie wybranego obszaru rewitalizacji. W trakcie badania, przedstawiciele Urzędu pełnili rolę przewodników oprowadzających po miejscach, w których widoczne są zarówno pozytywne, jak i negatywne zjawiska społeczne zachodzące w całym otoczeniu. Pozwoliło to na analizę występowania w przestrzeni publicznej zjawisk świadczących o obecności lub braku kapitału społecznego w gminie. Metoda ta pozwoliła na większe zaangażowanie uczestników, w tym mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Spacer badawczy odbył się 6 lutego 2017 r. po wstępnej delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

SPOTKANIE WARSZTATOWE

6 lutego 2017 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu odbyło się spotkanie warsztatowe, którego celem było pogłębienie problemów występujących na wstępnie wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Spotkanie przebiegało w następującym porządku:

  1. Rozpoczęcie spotkania i przywitanie uczestników.
  2. Wprowadzenie do tematyki rewitalizacji.
  3. Obszar zdegradowany.
  4. Obszar rewitalizacji.
  5. Część warsztatowa.
  6. Pytania uczestników.
  7. Podsumowanie i zakończenie spotkania.

W pierwszej części, mieszkańcy zapoznani zostali z podstawowymi pojęciami związanymi z Lokalnym Programem Rewitalizacji. Dzięki wprowadzeniu do tematyki rewitalizacji, uczestnicy spotkania mogli aktywnie uczestniczyć w zorganizowanych warsztatach. W drugiej części, po zapoznaniu uczestników z Instrukcją przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach RPO WP na lata 2014-2020, przedstawiono wstępnie wybrany obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji (wraz z omówieniem metodologii wyboru). W części warsztatowej, uczestnicy spotkania wspólnie wykonywali takie ćwiczenia jak:

  • wskazanie problemów na wstępnie wybranych obszarach rewitalizacji;
  • wskazanie przyczyn problemów na wstępnie wybranych obszarach rewitalizacji;
  • wskazanie zakresu proponowanych działań na wstępnie wybranych obszarach rewitalizacji.

DEBATA PUBLICZNA

16 lutego odbyła się także debata publiczna, której celem było poznanie opinii mieszkańców na temat projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji. W pierwszej kolejności przedstawione zostały etapy realizacji projektu i hierarchizacja interesariuszy w procesie rewitalizacji, co pozwoliło na przypomnienie podstawowych pojęć oraz wprowadzenie do tematyki rewitalizacji.

Uczestnikom spotkania przedstawiono także podział gminy na osiedla i sołectwa, na podstawie którego wykonana została delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Przeanalizowano problemy występujące na poszczególnych obszarach oraz przedstawiono obszar rewitalizacji.

Interesariusze zostali poproszeni o wskazanie przyczyn koncentracji negatywnych zjawisk na obszarze rewitalizacji oraz wizji obszaru w roku 2023. Następnie zaprezentowano planowany efekt rewitalizacji, cel główny oraz macierz celów rewitalizacji. Uczestnicy wspólnie analizowali czy cele szczegółowe zostały odpowiednio sformułowane.

 Dziękujemy wszystkim za udział w konsultacjach