5. OBSZAR ZDEGRADOWANY I OBSZAR REWITALIZACJI

OBSZAR ZDEGRADOWANY

W związku z tym, że rewitalizacja ma rozwiązywać zdiagnozowane problemy, stan kryzysowy przeanalizowany został na podstawie wykonanej diagnozy. W ten sposób wybrane zostały obszary, na których występuje kumulacja zjawisk negatywnych. Przeanalizowany został także potencjał wszystkich obszarów w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Kumulacja negatywnych zjawisk na terenie gminy

Wszystkie wskaźniki przyrównane zostały do średniej wartości gminy oraz referencyjnej wartości dla województwa. W przypadku różnych wskaźników, kiedy gmina osiągnęła mniej korzystny wynik, wartości zostały przyrównane do średniej dla województwa. Dzięki temu wybrane zostały obszary, na których rzeczywiście nastąpiła kumulacja zjawisk negatywnych.

Z analizy danych wynika, że szczególną kumulacją zjawisk negatywnych charakteryzują się takie jednostki jak:

  • Osiedle Zasław;
  • Osiedle Nowy Zagórz;
  • Osiedle Stary Zagórz;
  • Osiedle Wielopole;
  • Sołectwo Czaszyn;
  • Sołectwo Mokre;
  • Sołectwo Morochów
  • Sołectwo Poraż;
  • Sołectwo Tarnawa Górna.

Wybrane jednostki stanowią obszar zdegradowany, zgodnie z wytycznymi dot. rewitalizacji.

OBSZAR REWITALIZACJI

Zgodnie z wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, obszar rewitalizacji to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy.

Obszar rewitalizacji został wybrany na podstawie zdiagnozowanych problemów, lokalnych potencjałów oraz przedstawionych wskaźników. Zgodnie z Instrukcją przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, „gmina wyznacza obszar rewitalizacji w oparciu o rozstrzygnięcia dokumentów strategicznych lub planistycznych, albo indywidualne kryteria wraz z odniesieniem ich do wartości referencyjnej dla danej gminy i przy uwzględnieniu wartości referencyjnych wskazanych przez IZ RPO (jako kwalifikujących obszar rewitalizacji do wsparcia w ramach RPO WP 2014-2020). Wartości referencyjne są dodatkowym kryterium ustalonym przez IZ, która ma wskazać obszar rewitalizacji (ustalony przez gminę) możliwy do wsparcia w ramach projektów przeznaczonych do dofinansowania w RPO WP 2014-2020. Ma to ukierunkować wsparcie RPO WP 2014-2020 na najbardziej dotknięte problemami obszary województwa podkarpackiego”. Należy jednak zaznaczyć, że obszar rewitalizacji powinien charakteryzować się minimum 4 wskaźnikami (maksymalnie po 1 z każdej kategorii) z poszczególnych obszarów.

W związku z tym, że obszar rewitalizacji nie może przekraczać 20% powierzchni gminy oraz 30% mieszkańców, obszar rewitalizacji został zawężony na podstawie lokalnych problemów oraz lokalnych potencjałów. Zgodnie z Instrukcją, obszar rewitalizacji powinien charakteryzować się minimum 4 wskaźnikami negatywnymi, dla których wartości oszacowane dla tego obszaru są mniej korzystne niż wartości referencyjne dla województwa podkarpackiego. W skład obszaru rewitalizacji wchodzą: