PL-BY-UA-2014-2020

"Nature without borders – maintaining a common natural heritage in Dobromyl (Ukraine) and Zagorz (Poland) communes” („Natura bez granic – zachowanie wspólnego dziedzictwa naturalnego w gminach Dobromyl (Ukraina) i Zagórz (Polska") to tytuł partnerskiego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, który opiewa na łączną wartość: 2 467 166,86 EUR z czego dofinansowanie na poziomie 90% kosztów kwalifikowalnych wynosi: 2 220 450,17 EUR.

Partner wiodący projektu: Gmina Zagórz

Partner projektu: Dobromilska Rada Miejska

Wartość projektu: 2 467 166,86 EUR

Dofinansowanie z EFRR: 2 220 450,17 EUR

„w tym w części Gminy Zagórz:

  • wartość zadania: 1 697 027,62 EUR
  • dofinansowanie z EFRR: 1 527 324,85 EUR”

Cel tematyczny: 1. Promocja lokalnej kultury i zachowanie dziedzictwa historycznego (DZIEDZICTWO)

Priorytet programowe: 1.2 Promocja i zachowania dziedzictwa naturalnego

Termin realizacji projektu: 04.07.2018 r. - 03.07.2021 r.

W dniu 18 października 2017 r. po oficjalnym ogłoszeniu wyników naboru do Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014 – 2020  Gmina Zagórz znalazła się w gronie 17 beneficjentów (wyłonionych z grupy 146 wnioskodawców), którzy uzyskali dofinansowanie projektów złożonych w priorytecie tematycznym „Dziedzictwo”.

Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym możliwa będzie realizacja działań projektowych takich, jak: budowa ok. 27 – kilometrowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Czaszynie, Tarnawie Dolnej, Brzozowcu, modernizacja oczyszczalni ścieków w Dobromilu, oraz szeroko pojęta promocja projektu ze szczególnym uwzględnieniem edukacji w zakresie ekologii. Realizacja projektu obejmuje organizację konkursów plastycznych i warsztatów fotograficznych. Partnerzy zorganizują również wystawy najlepszych prac oraz wspólne polsko-ukraińskie plenerowe warsztaty, które obędą się w bezpośrednim otoczeniu krajobrazu przyrodniczego.

Jednym z najważniejszych priorytetów rozwojowych Gminy Zagórz jest troska o ochronę środowiska naturalnego mierzona m.in. kolejnymi odcinkami gminnej sieci kanalizacyjnej. Celem bezpośrednim projektu jest przede wszystkim ochrona rzek łączących sąsiadujące kraje, a co za tym idzie ochrona wielu gatunków ryb w nich żyjących, z których 9 należy do gatunków chronionych oraz zagrożonych. Co ważne, tak bogaty i różnorodny przyrodniczo teren ma potencjał turystyczny, który samorządy pragną rozwijać. Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu, Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, Regionalny Park Krajobrazowy Beskidy górnego Dniestru, Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie” to tylko niektóre obszary cenne przyrodniczo po obu stronach granicy. Dzięki środkom finansowym pozyskanym przez Gminę Zagórz w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA na lata 2014 – 2020 gminna sieć kanalizacyjna powiększy się o 27 kilometrów.

Niniejszy dokument został przygotowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Gminy Zagórz/Dobormilskiej Rady Miejskiej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

UMOWA PARTNERSKA ZAWARTA

JEST UMOWA NA BUDOWĘ KANALIZACJI W CZASZYNIE!

Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czaszyn