UMOWA PARTNERSKA ZAWARTA

W dniu 20.11.2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Zagórz odbyło się uroczyste podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Zagórz a Dobromylską Radą Miejską (Ukraina). Spotkanie dotyczyło także ustalenia wspólnych działań dotyczących rozpoczęcia projektu pn. „Natura bez granic – zachowanie wspólnego dziedzictwa naturalnego w gminach Zagórz (Polska) i Dobromyl (Ukraina)”.   

Gmina Zagórz znalazła się w gronie 17 beneficjentów (wyłonionych z grupy 146 wnioskodawców), którzy uzyskali dofinansowanie projektów złożonych w priorytecie tematycznym „Dziedzictwo”. Partnerski projekt Gminy Zagórz i ukraińskiego Dobromyla opiewający na łączną kwotę 2 467 166,86 EUR uzyskał dofinansowanie w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych tj. 2 220 450,17 EUR.

Rozwój współpracy transgranicznej sprzyjać będzie umocnieniu więzi pomiędzy Ukrainą i Rzeczpospolitą Polską, a bezpośrednie kontakty obywateli i społeczności, jak też instytucji i organizacji społecznych sprzyjać będą społecznemu i gospodarczemu rozwojowi, oraz pogłębią współpracę w sferze oświaty, nauki i informacji.

Na uroczystym podpisaniu umowy Gminę Zagórz reprezentowali:

1) Ernest Nowak- Burmistrz Miasta i Gminy

Natomiast Dobromilską Radę Miejską:

1) Yuriy Petryk – Burmistrz Miasta Dobromyl

2) Volodymur Kernickij - Radny Rady Miasta Dobromyl

Niniejszy dokument został przygotowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Gminy Zagórz/Dobormilskiej Rady Miejskiej i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.