Ochrona zabytków 2019

„Zagórz, dawny Zespół Klasztorny Karmelitów Bosych (XVIII w.): konserwacja i zabezpieczenie ruin wozowni oraz mury obronne – II etap”

Wartość ogółem: 344 400,00 zł

Dofinansowanie:

  • 80 000,00 zł – zadanie otrzymało dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków 2019.

Umowa o dofinansowanie z dnia 22 sierpnia 2019 r.

  • 100 000,00 zł – dotacja Województwa Podkarpackiego (Marszałka) w ramach działania w zakresie ochrony i konserwacji dóbr kultury.

Umowa o przyznaniu dotacji z dnia 7 sierpnia 2019 r.

  • 80 000,00 zł – dotacja celowa na prace konserwatorskie w roku 2019 Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Umowa o przyznaniu dotacji z dnia 30 lipca 2019 r.

Termin zakończenia: 19.09.2019 r.

Zakresem prac objęto połowę (II etap) murów wozowni wraz z przylegającym do niej murem obronnym, a także odcinek murów obronnych znajdujących się za wozownią w kierunku południowym w dawnym Zespole Klasztornym Karmelitów Bosych w Zagórzu.

Zrealizowany zakres prac przyniósł wymierne korzyści w postaci dokończenia zadania obejmującego wykonanie konserwacji i zabezpieczenia dotychczas niedostępnych ruin wozowni oraz murów obronnych. Zakresem prac objęto kolejne 340 m2 powierzchni murów wozowni i murów obronnych. Wykonanie zadania pozwoliło na udostępnienie zwiedzającym znacznie większej przestrzeni i kolejnego w pełnym zakresie zabytkowego obiektu. Wszystkie wykonane prace zostały pozytywnie odebrane przez przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatury w Krośnie – protokół z dnia 19.09.2019 r.

Dokumentacja fotograficzna zabytku prace konserwatorskie i zabezpieczające ruiny wozowni i mury obronne w dawnym Zespole Klasztornym Karmelitów Bosych w Zagórzu