Przebudowa dróg gminnych Nr 117552R (ul. Dworska), Nr 117555R (ul. Letnia) oraz drogi wewnętrznej na dz. 341 w miejscowości Zagórz

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

“Przebudowa dróg gminnych Nr 117552R (ul. Dworska), Nr 117555R (ul. Letnia) oraz drogi wewnętrznej na dz. Nr 341 w miejscowości Zagórz”

DOFINANSOWANIE 844 026,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 1 055 033,27 zł

Celem projektu jest poprawa warunków komunikacyjnych lokalnej sieci drogowej oraz poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

W efekcie zostaną przebudowane następujące drogi gminne oraz droga wewnętrzna w miejscowości Zagórz, obręb Zasław o łącznej długości 948 m b.:

  • droga gminna Nr 117552R (ul. Dworska) w km 0+000 ÷ 0+547 – droga o nawierzchni bitumicznej oraz na końcowym odcinku żwirowej. Zakres prac obejmuje wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni oraz chodnika z obustronnymi poboczami oraz oznakowaniem drogowym,
  • droga gminna Nr 117555 R (ul. Letnia) w km 0+000 ÷ 0+267 – droga o nawierzchni żwirowej. Zakres prac obejmuje wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni z obustronnymi poboczami oraz oznakowaniem drogowym,
  • droga wewnętrzna (dz. 341) w km 0+000 ÷ 0+134 - droga o nawierzchni żwirowej. Zakres prac obejmuje wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni z obustronnymi poboczami oraz oznakowaniem drogowym.

Z uwagi na zakres projektu przebudowane drogi wpłyną bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu. W wyniku realizacji projektu zwiększy się również dostępność transportowa do jednostek administracyjnych oraz nastąpi poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Zagórz. Sieć trzech dróg została zaprojektowana w taki sposób, aby został podniesiony standard techniczny dróg gminnych oraz zachowana została jednorodność sieci tych dróg, m.in. z uwagi na planowaną budowę chodnika. Ponadto w wyniku realizacji zadania droga wewnętrzna (dz. nr ewid. 341) zostanie zakwalifikowana do kategorii dróg publicznych.

Zdjęcia przed:

Zdjęcia w trakcie:

Zdjęcia po: