Remont drogi na działce nr ewid. 173 w km 1+200-1+925 w miejscowości Zahutyń

Remont drogi na działce nr ewid. 173 w km 1+200-1+925 w miejscowości Zahutyń

DOFINANSOWANIE  227 805,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI  284 757,30 zł

Zadanie realizowane jest w ramach otrzymanych środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Inwestycja obejmuje wykonanie remontu drogi na odcinku 725 m, zakres prac obejmuje: wykonanie podbudowy z kruszywa  łamanego, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych , usypanie poboczy, regulacja pionowa studni kanałowych.