Promesa Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

                                                                                                                                                                                 

„Kompleksowa ochrona dziedzictwa kulturowego na terenie MOF Sanok-Lesko-adaptacja ruin Zespołu Klasztornego Karmelitów Bosych na centrum kultury w Zagórzu”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1  ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Wartość ogółem: 6 252 864,16 zł

Dofinansowanie: 400 000,00 zł –są to środki na dofinansowanie kwalifikowanego wkładu krajowego dotyczącego projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie z dnia 24 maja 2021 r.

Termin zakończenia: 31.08.2021 r.

Cele operacji:

cel bezpośredni projektu – zwiększenie liczby osób korzystających z obiektów zasobów kultury i dziedzictwa historycznego oraz poszerzenie oferty w tym zakresie w gminie Zagórz.

cel pośredni:

-podniesienie walorów regionalnego obiektu zabytkowego w celu wzrostu świadomości  historycznej,

-wprowadzenie nowych narzędzi służących promowaniu walorów historycznych i kulturowych regionu,

-poprawa atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Zagórza i okolic;

-zwiększona dostępność do dóbr kultury.

W wyniku planowanych działań przewiduje się: 

Realizacja robót budowlanych dotyczących adaptacji ruin Zespołu Klasztornego, w tym przebudowa, nadbudowa, rozbudowa istniejącego budynku foresterium w technologii tradycyjnej z wykonaniem niezbędnych przyłączy oraz instalacji i sieci użytkowych, wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.