Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Informujemy, że w Urzędzie Miasta i Gminy Zagórz uruchomiony został Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.                       

Punkt czynny jest: od poniedziałku do środy oraz w piątek w godzinach 12:30 do 15:00.

Z punktu będą mogli skorzystać mieszkańcy Gminy Zagórz, po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem Urzędu.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 13 46 22 062, wewnętrzny 52.

Wizyty osobiste w punkcie odbywają się według następujących zasad:

-przyjmujemy osoby jedynie zapisane wcześniej na wizytę​,

-na wizycie prosimy ubierać maseczki (zakrywające usta i nos),

-przed wejściem prosimy o dezynfekcję dłoni,

-prosimy o posiadanie własnego długopisu.

Wniosek może złożyć osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze niezbędne są:

- założone konto na Portalu Beneficjenta lub aktualny adres e-mail lub założony profil zaufany;

- numer Księgi Wieczystej nieruchomości, na której planowana jest inwestycja i pozyskanie dofinansowania; w szczególnych przypadkach braku właściciela lub braku ujawnienia w KW zmiany – przygotuj akt notarialny / akt zgonu / akt małżeństwa – w przypadku nieaktualnego wpisu nazwiska w KW / odpis postępowania spadkowego / etc. – dla wykazania tytułu prawnego do nieruchomości;

- numer PESEL właściciela nieruchomości (wnioskodawcy);

- numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania;

- rok wydania pozwolenia na budowę budynku lub zgłoszenia użytkowania budynku;

- powierzchnię całkowitą budynku;

- jeśli inwestycja jest już zakończona to faktury na wydatki poniesione (wystawione na wnioskodawcę nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku);  

- formularz PIT za okres rozliczeniowy przypadający na złożony wniosek (w przypadku podstawowego poziomu dofinansowania) lub  zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy ( w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania )

- w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzje podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja)

- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności,

- w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 powierzchni docieplanych, okien, drzwi.

Więcej informacji:

- https://czystepowietrze.gov.pl/

- https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/strona-glowna-programu

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.