Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Szanowni Państwo, od 1 lipca 2021 r. każdy Właściciel lub Zarządca budynku będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Obowiązek ustawowy złożenia deklaracji o źródle ciepła i spalania paliw wynika z rozdziału 5a ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Deklarację można składać:

Najważniejsze informacje:

  •  deklaracja wypełniana jest dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
  •  na złożenie deklaracji właściciele/ zarządcy istniejących budynków mają 12 miesięcy, czyli do dnia 01 lipca 2022 r., dla budynków nowopowstałych w terminie 14 dni od dnia uruchomienia instalacji grzewczej.

W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania. Wskazuje on bowiem informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Szczegółowe informacje na stronie: www.gunb.gov.pl
Link do złożenia deklaracji: zone.gunb.gov.pl

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne