„Przebudowa drogi gminnej w km 0+342,19 do 1+191,92 wraz z budową chodnika - ul. Krucza (nr 117454R) w miejscowości Zagórz”

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 1 195 776,60 zł

Inwestycja obejmuje swoim zakresem przebudowę drogi gminnej nr 117454R w km od 0+342,19 do 1+191,92 w celu poprawy infrastruktury oraz przywrócenia parametrów drogi dojazdowej. W ramach realizacji zadania zostanie wybudowany chodnik o długości ok. 718 mb z kostki brukowej.

Niniejsza inwestycja zakłada przebudowę pięciu skrzyżowań z drogami gminnymi  o nr  117563, 117560R, 117562R, 117556R i 117557R. Pobocza zostaną wykonane o szerokości 75 cm z kruszywa łamanego. Odwodnienie jezdni zostanie zapewnione poprzez rów przydrożny. Zostaną wyremontowane przepusty poprzez wykonanie z rur HDPR z umocnionym wylotem i wlotem.