Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

W związku z ogłoszeniem Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - „Granty PPGR” Gmina Zagórz zamierza złożyć wniosek o wsparcie dla uczniów z rodzin popegeerowskich z terenu gminy, którzy będą mogli otrzymać sprzęt komputerowy z oprogramowaniem.

Sprzęt może zostać przeznaczony jedynie dla dziecka, które:

-zamieszkuje gminę Zagórz,

- jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie lub opiekunem prawnym) Pani/Pana który pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PGR,

- dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w roku 2020 i 2021 sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotów kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Wniosek przez Gminę Zagórz jest składany na podstawie oświadczeń składanych przez rodziców.

Więcej informacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Aby zgłosić udział w projekcie, należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Zagórz następujące dokumenty:

-Oświadczenie rodzica ucznia niepełnoletniego lub Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość,

-Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

- W przypadku posiadania dokument potwierdzający zatrudnienie w byłym PGR (np. świadectwo pracy, zaświadczenie ZUS).

Dokumenty należy złożyć do 29.10.2021

Do pobrania:

RODO

Załącznik nr7 - Wzór oświadczenia rodzica opiekuna prawnego