Strategia Rozwoju

SZANOWNI PAŃSTWO,

Strategia rozwoju gminy jest kluczowym elementem planowania rozwoju lokalnego.
Jest to dokument, który jest podstawowym instrumentem długofalowego zarządzania gminą.
Pozwala na zapewnienie ciągłości i trwałości w poczynaniach władz gminy, niezależnie od zmieniających się uwarunkowań politycznych. Strategia umożliwia również efektywne gospodarowanie własnymi, najczęściej ograniczonymi zasobami gminy, takimi jak:
środowisko przyrodnicze, zasoby ludzkie, zasoby techniczne czy też środki finansowe.
Przy opracowaniu niniejszej strategii przyjęto ekspercko-partycypacyjny model, polegający na możliwie szerokim udziale społeczności lokalnej oraz władz gminy przy jednoczesnym zaangażowaniu ekspertów i konsultantów zewnętrznych, odpowiadających między innymi za przeprowadzenie warsztatów diagnostyczno-projektowych, konsultacji społecznych oraz zredagowanie końcowej wersji dokumentu.
Konieczność posiadania aktualnej strategii podyktowana jest nie tylko chęcią skonsultowania z mieszkańcami przez władze Gminy Zagórz, kierunków i celów rozwoju, ale też wynika z uregulowań prawnych, zawartych między innymi w ustawie o samorządzie gminnym czy też ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w której strategie gmin i powiatów zostały zaliczone – obok strategii rozwoju kraju, strategii sektorowych oraz wojewódzkich – do kluczowych dokumentów planistycznych, na podstawie których powinna być prowadzona polityka rozwoju kraju.
Ze względu na szeroki zakres zadań jakimi zajmuje się gmina oraz „wagę” przyjętych celów strategicznych, założono, że strategia będzie dokumentem długookresowym, a czas jej realizacji przypadnie na lata 2012-2022. Przyjęcie takiego horyzontu czasowego jest zgodne ze stosowanymi praktykami planistycznymi oraz pozwoli na dostosowanie strategii do obowiązującej i przyszłej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.
Z uwagi na długi okres obowiązywania tej strategii, przyjęto, że powinien to być dokument uniwersalny, wskazujący ogólne kierunki i cele rozwoju oraz możliwe strategie działania.
W krótszej perspektywie, w zależności od możliwości organizacyjno-finansowych gminy, dostępności środków pomocowych czy jeszcze innych uwarunkowań społeczno-gospodarczych, uzupełniany będzie planami operacyjnymi, takimi jak na przykład Wieloletni Plan Finansowy.
Składam serdeczne podziękowania wszystkim Mieszkańcom, Radnym, Inwestorom, którzy poświęcili swój trud i całkowicie bezinteresownie, nie licząc cennego, prywatnego czasu, uczestniczyli w pracach nad „Strategią Rozwoju Gminy Zagórz do roku 2022”. To nasz wspólny wysiłek pozwolił na wykonanie opracowania.
Życzę serdecznie wszystkim Mieszkańcom Gminy, Inwestorom, Osobom tu pracującym, by tworzona Strategia zaowocowała odczuwalnym wzrostem dobrobytu.
Zapraszam wszystkich mieszkańców do realizacji ambitnych celów jakie wspólnie sobie wyznaczyliśmy.

Burmistrz Miasta i Gminy
Ernest Nowak

Uchwała nr XXXI/202/2012 Rady Miejskiej w Zagorzu z dnia 02 VIII 2012

Załącznik do Uchwały - Strategia Rozwoju Gminy Zagórz do roku 2022