Oświata

Według danych statystycznych za rok szkolny 2011/2012, w szkołach podstawowych zlokali-zowanych na terenie Gminy Zagórz, w 52,5 oddziałach 132 nauczycieli pracowało z 768 uczniami. Z kolei w gimnazjach w 20 oddziałach 64 nauczycieli pracowało z 414 uczniami. Takie proporcje dawały dzieciom dobre warunki do nauki. Średnia liczebność oddziału w szkole podstawowej wynosi 14,6 osób, a w gimnazjach 20,7. W przypadku gimnazjów wyniki te są zbieżne lub niewiele odbiegają (na korzyść uczniów i nauczycieli) od standardów zalecanych przez Ministerstwo Edukacji. W przypadku szkół podstawowych średnia ta jest znacz-nie niższa. Biorąc pod uwagę jakość nauczania oraz koszty kształcenia, w 2012 roku w Gminie Zagórz przeprowadzono reformę sieci szkół polegającą na likwidacji trzech szkół (SP w Mokrem, SP Nr 2 w Zagórzu i Gimnazjum nr 1 w Zagórzu) oraz na zmianach organizacyjnych w SP w Zahutyniu.
Przyczyną wprowadzanych zmian są czynniki demograficzne, które coraz bardziej niekorzyst-nie wpływają na organizację procesu kształcenia i wychowania. Podjęte działania zapewnią dzieciom likwidowanych lub przekształcanych szkół naukę w oddziałach liczących od 14 do 26 uczniów, sporadycznie w przypadku gimnazjum 28 uczniów, a taka liczebność klas stwa-rza optymalne warunki do pracy dydaktycznej i wychowawczej. Przeprowadzone zmiany zlikwidują konieczność nauczania w oddziałach łączonych, co niewątpliwie pozytywnie wpłynie na poziom nauczania oraz zapewni uczniom lepsze uspołecznienie i sprawniejsze funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Uczniom zapewniony został dowóz do szkół oraz opieka świetlicowa.

wykres oswiata gimnazja2

 

Analizując wykres obrazujący zmiany liczby uczniów w zarówno w szkołach podstawowych jak i w gimnazjach w Gminie Zagórz zauważa się wyraźną tendencję malejacą. Liczba uczniów uczęszczajacych do szkół podstawowych w roku szkolnym 2011/2012 stanowi 91% ogółu uczniów uczęszczających do tych szkół w roku szkolnym 2007/2008, zaś w szkołach gimnazjalnych w roku szkolnym 2011/2012 liczba uczniów stanowi blisko 81% ogółu gimnazjalistów w roku szkolnym 2007/2008.
Oświata to jedna z kluczowych dziedzin zarówno w wymiarze ogólnokrajowym, jak i lokalnym. Bardziej wykształcone społeczeństwo szybciej i lepiej potrafi się przystosować do realiów dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej i społecznej. Z dniem 1 września 1999 roku wszedł w życie I etap reformy oświaty, w ramach którego ośmioklasowe szkoły podstawowe zostały przekształcone w sześcioklasowe przy jednoczesnym powołaniu trzyklasowych gimnazjów. Wśród 11 szkół prowadzonych przez Gminę Zagórz, dwie funkcjonują w budynkach niedawno oddanych do użytku. Jedna szkoła dysponuje pełnowymiarową salą gimnastyczną (Gimnazjum nr 2 w Zagórzu), w pięciu szkołach znajdują się typowe sale gimnastyczne (SP Czaszyn, SP Łukowe, SP Poraż, Gimnazjum nr 1 w Zagórzu, Gimnazjum w Tarnawie Dolnej), kolejne trzy posiadają małe salki gimnastyczne (SP Zahutyń, SP nr 2 w Zagórzu, SP w Tarnawie Dolnej). Pozostałe dwie szkoły nie dysponują salami – SP nr 1 korzysta z sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1 w Zagórzu, a w SP w Mokrem dostosowano do zajęć wychowania fizycznego jedną z sal lekcyjnych.
W trzech szkołach na terenie Gminy Zagórz (SP nr 2 w Zagórzu, Gimnazjum w Tarnawie Dolnej oraz SP w Czaszynie) przygotowywane są gorące posiłki, do pozostałych są one dowożone.
Pięć szkół z terenu gminy dysponuje odrębnymi pomieszczeniami do prowadzenia zajęć świetlicowych, w pozostałych taką funkcję pełnią klasy lekcyjne lub jadalnie.
Wszystkie gimnazja i szkoły podstawowe mają dostęp do Internetu. We wszystkich szkołach funkcjonują pracownie komputerowe. 60,7% gminnej kadry pedagogicznej stanowią nauczyciele dyplomowani, 20,3% mianowani, 16,1% kontraktowi i 3,9% stażyści. Wszyscy uczniowie tutejszych szkół mogą realizować swoje pasje i talenty w ponad 20 kółkach
Strategia Rozwoju Gminy Zagórz do roku 2022
41
zainteresowań i kilkunastu organizacjach społecznych. Ponad 70% absolwentów kontynuuje naukę w szkołach średnich.

Obsługę przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie ekonomiczno-organizacyjnym i inwestycyjno-remontowym w Gminie Zagórz prowadzi Zespół Obsługi Szkół.

źródło: Strategia Rozwoju Gminy Zagórz