Bezpieczeństwo


Policja
Pogotowie ratunkowe
Straż pożarna
Straż graniczna
GOPR
WOPR

Nad ochroną bezpieczeństwa mieszkańców i porządku w Gminie Zagórz czuwają:
- Posterunek Policji w Zagórzu (Komenda Powiatowa Policji w Sanoku);
- 9 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, z czego trzy jednostki w Zagórzu, Tarnawie Górnej i Porażu funkcjonują w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym;
-   Straż Graniczna - Placówka Straży Granicznej w Sanoku.

Powiat sanocki należy do względnie bezpiecznych. W 2009 roku popełniono tu ogółem 1452 przestępstwa, co stanowi 4% ogółu przestępstw dokonanych w województwie podkarpackim.
Poziom popełnionych przestępstw w powiecie sanockim na tle województwa podkarpackiego w analizowanym 2009 roku nie zmienił się w porównaniu z rokiem 2006.
Dominującą kategorią przestępstw w powiecie sanockim w 2010 roku były przestępstwa przeciwko mieniu, w tym głównie kradzieże
i kradzieże z włamaniem - 383 łącznie. W strukturze popełnionych przestępstw liczną grupę stanowiły też przestępstwa drogowe w liczbie 339. Na analizowanym obszarze odnotowano też 139 przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu i 119 o charakterze gospodarczym.
Było też 33 udziały w bójce lub pobiciu i 17 rozbojów i 204 inne przestępstwa.
W 2010 roku w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała jedynie ilość przestępstw gospodarczych.
Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych według wybranych rodzajów przestępstw w 2009r. przedstawia zamieszczona poniżej tabela.

tabela bezpieczeństwo


Ponad 90 procent wykrywalności przestępstw odnotowano w przypadku uszczerbku na zdrowiu i przestępstw drogowych.
Natomiast najniższa wykrywalność sprawców miała miejsce
w przypadku zabójstw i kradzieży rzeczy.
Poniżej zamieszczona tabela przedstawia strukturę popełnionych przestępstw w latach 2005–2010 na terenie powiatu
sanockiego i Gminy Zagórz.

tabela bezpieczeństwo 2
Przebieg wykresu obrazującego zmiany w liczbie popełnionych przestępstw w Gminie Zagórz w analizowanym okresie obejmującym lata 2006 – 2010 odbiega nieco swoją tendencją od wykresu charakteryzującego powiat sanocki.
W Gminie Zagórz wykres jest bardziej statyczny z nieznacznym odchyleniem w 2007 roku symbolizującym nieznaczny spadek liczby popeł-nionych na analizowanym terenie przestępstw i w 2010 roku symbolizującym wzrost liczby przestępstw.
Przebieg wykresu w całym analizowanym okresie wskazuje ogólnie tendencję rosnącą w liczbie popełnionych wykroczeń na terenie Gminy.
Z kolei w powiecie sanockim liczba przestępstw sukcesywnie spadała do 2009 roku, po czym nastąpił jej wzrost o blisko 6% w porównaniu
z rokiem poprzednim. Strukturę popełnionych przestępstw na terenie Gminy Zagórz w 2010 roku przedstawia poniżej zamieszczony wykres.

tabela bezpieczeństwo 3
W analizowanej strukturze przestępstw popełnionych na terenie Gminy Zagórz dominujące są przestępstwa drogowe (34%), nieco mniej
bo 29% stanowią inne przestępstwa, a 21% to kradzieże rzeczy. 10% ogółu popełnionych przestępstw stanowi kradzież z włamaniem, 4% to przestępstwa powodujące uszczerbek na zdrowiu zaś 2% to przestępstwa gospodarcze.

Ochotnicze Straże Pożarne

Na terenie Gminy Zagórz działa 9 jednostek ochotniczych Straży Pożarnych w: Porażu, Śred-niem Wielkiem, Czaszynie, Tarnawie Dolnej, Tarnawie Górnej, Mokrem, Zahutyniu, Zagórzu i Łukowem z czego 3 należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (OSP Zagórz, OSP Poraż, OSP Tarnawa Górna). Jednostki OSP z terenu miasta i gminy skupiają w swoich szeregach 325 członków.
Wszystkie jednostki działają na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz uchwalonych przez siebie statutów. Wszystkie jednostki zrzeszone są w Miejsko-Gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Zagórzu.

tabela bezpieczeństwo OSP

Straż graniczna

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie wykazu gmin położonych w strefie nadgranicznej oraz wzorów tablic umieszczanych w tej strefie i zasad ich utrzymania przez Straż Graniczną Dz.U.2001.93.1031) gmina Zagórz w całości położona jest w strefie nadgranicznej co oznacza, że objęta jest ochroną przez pracowników i funkcjonariuszy Straży Granicznej (SG). Między innymi zadaniem SG jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrona przed prze-stępczością szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym.

źródło: Strategia Rozwoju Gminy Zagórz