Inwestycje w Gminie

 

Nazwa zadania:

Budowa kanalizacji sanitarnej dla południowej części miasta Zagórza i miejscowości Tarnawa Dolna.

 

Nakłady inwestycyjne: 7 146 000 zł.

 

Termin zakończenia rzeczowego: 31.11.2010 r.

Termin zakończenia finansowego: 14.01.2011 r.

Zakres rzeczowy:

Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej dla części miasta Zagórza i Tarnawy Dolnej o łącznej długości 29,185 km.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z RPO WP na lata 2007 - 2013

 

1

Po zakończeniu projektu w 2011 r. wykonano zadanie uzupełniające:

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zagórz i Tarnawa Dolna na kwotę:

341 741 zł.

 

Nazwa zadania:

 

Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 2 w Zagórzu

 

 

Nakłady inwestycyjne: 6 052 207 zł.

Termin zakończenia: 31.07.2011 r.

 

Zakres rzeczowy:

 

Oddano do użytku budynek hali sportowej. Zadanie obejmowało wykonanie robót budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych. Uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

 

 2

 

Nazwa zadania:

 

Termomodernizacja elewacji Szkoły Podstawowej w Czaszynie i Szkoły Podstawowej w Łukowem.

 

 

 

 

Nakłady inwestycyjne: 344 670 zł.

Termin zakończenia: 30.11.2011 r.

 

Zakres rzeczowy:

 

Wykonano docieplenie ścian budynków wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej, wymianę rynien i rur spustowych, częściową wymianę stolarki okiennej oraz malowanie dachu. Zadanie uzyskało dofinansowane ze środków MEN.

 

Czaszyn

3

 

 

Łukowe

4

 

 

Nazwa zadania:

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zahutyniu

 

Nakłady inwestycyjne: 107 868 zł.

Termin zakończenia: 11.05.2012 r.

Zakres rzeczowy:

Wykonano ocieplenie ścian budynku wraz z wykonaniem wyprawy akrylowej, docieplenie stropu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Uzyskano dofinansowanie zadania z Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

5

 

Nazwa zadania:

 

Remont Domu Ludowego

w miejscowości Zahutyń

 

 

 

Nakłady inwestycyjne: 231 037 zł.

Termin zakończenia: 30.04.2012 r.

 

 

Zakres rzeczowy:

 

Wykonano docieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, izolację ścian fundamentowych, ułożono posadzki z terakoty oraz wykonano roboty malarskie. Zadanie uzyskało dofinansowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013

 

 6

 

Nazwa zadania:

 

Remont Domu Strażaka w Pożaru.

 

 

 

 

Nakłady inwestycyjne: 238 003 zł.

Termin zakończenia: 31.05.2011 r.

 

 

Zakres rzeczowy:

 

Prace obejmowały wykonanie docieplenie stropu, i elewacji budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz roboty budowlane wewnętrzne. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

7

 

Nazwa zadania:

 

Termomodernizacja budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki w Zagórzu.

 

 

 

Nakłady inwestycyjne: 193 846 zł.

 

Termin zakończenia: 30.09.2011 r.

 

 

Zakres rzeczowy:

 

Wykonano ocieplenie ścian budynku wraz z wyprawą elewacyjną, ocieplenie stropu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, zabezpieczenie ścian fundamentowych. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 

 

 8

 

Nazwa zadania:

 

Budowa placu zabaw w Czaszynie, Mokrem, Tarnawa Górnej i Zahutyniu.

 

 

Nakłady inwestycyjne: 157 288 zł

Termin zakończenia: 26.04.2012 r.

 

Zakres rzeczowy:

 

Urządzono place zabaw poprzez montaż zestawów zabawowych, huśtawek, kiwaków, równoważni i ławek. Zadanie uzyskało dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013.

 

 

 

Czaszyn

8czaszynplac

Mokre       

8mokreplac

Tarnawa Górna

8tgplac 

Zahutyń 8zahplac

 

Nazwa zadania:

 

Remont boiska z nawierzchnią trawiastą, wykonanie drenażu i odwodnienia położonego w  miejscowości Tarnawa Dolna.

 

 

 

Nakłady inwestycyjne: 87 536 zł.

Termin zakończenia: 18.11.2011 r.

 

 

Zakres rzeczowy:

 

Prace obejmowały profilowania płyty boiska wraz z ułożeniem drenażu opaskowego oraz studni zbiorczej, wykonanie warstwy wegetacyjnej oraz zasianie trawy niskiej. Uzyskano dofinansowanie z programu Bezpieczne Boisko Podkarpacia.

 

9boiskotd 

 

Nazwa zadania:

 

Przebudowa ulicy Fabrycznej w Zagórzu

 

 

Nakłady inwestycyjne: 1 086 672 zł.

 

Termin zakończenia: 14.10.2011 r.

Zakres rzeczowy:

 

Przeprowadzono przebudową ulicy Fabrycznej na długości 1120 mb. Wykonano odwodnienie drogi, ułożono chodniki z kostki brukowej, wykonano nową warstwę nawierzchni bitumicznej. Zadanie uzyskało dofinansowane z Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2012

 

 10fabryczna

 

Nazwa zadania:

 

Remonty ulic i dróg na terenie miasta gminy Zagórz

 

 

 

Nakłady inwestycyjne: 727 817 zł.

Termin zakończenia: 31.08.2011 r.

Zakres rzeczowy:

 

Przeprowadzono remonty ulic i dróg na terenie miasta Zagórz oraz miejscowości Tarnawa Dolna, Czaszyn, Poraż, Mokre, Tarnawa Górna, Olchowa, Zahutyń, Morochów. Łączna długość nowych nawierzchni asfaltowych wyniosła ponad 2 km.

Ul. Wiejska

11wiejska 

 

Nazwa zadania:

 

Remont drogi relacji Kulaszne - Średnie Wielkie w miejscowości Średnie Wielkie oraz remont drogi „Obok Szkoły” w Łukowem.

 

Nakłady inwestycyjne: 138 986 zł.

 

Termin zakończenia: 19.10.2011 r.

Zakres rzeczowy:

 

Przeprowadzono remont drogi w miejscowości Średnie Wielkie na długości 200 mb oraz remont drogi w Łukowem na długości 140 mb. Wykonano pogłębienie rowów odwadniających, podbudowę z kruszywa naturalnego, nawierzchnię z tłucznia kamiennego, utwardzono pobocza oraz ułożono nawierzchnię asfaltową. Koszt remontu dróg został w całości sfinansowany za środków budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Średnie Wielkie

12sredniewiel

Łukowe

12obokszkoly

 

 

 

Nazwa zadania:

 

Odbudowa drogi w miejscowości Poraż i Łukowe.

 

 

 

Nakłady inwestycyjne: 142 685 zł.

 

Termin zakończenia: 09.12.2011 r.

 

Zakres rzeczowy:

 

Przeprowadzono odbudowe drogi w Porażu na długości 620 mb oraz drogi w Łukowem o długości 500 m. Wykonano roboty odwadniające oraz nawierzchnie z tłucznia kamiennego. Zadanie uzyskało dofinansowane z ze środków budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

Poraż

 13odbudporaz

Łukowe

 13odbudlukowe

 

 

azwa zadania:

 

Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 2 w Zagórzu

 

 

 

 

Nakłady inwestycyjne: 6 052 207 zł.

Termin zakończenia: 31.07.2011 r.

 

 

Zakres rzeczowy:

 

Oddano do użytku budynek hali sportowej. Zadanie obejmowało wykonanie robót budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych. Uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1 100 000 zł.

 

1