Natura 2000

Natura 2000 to program, którego celem jest utworzenie w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu obszarów objętych ochroną przyrody. Program ten ma na celu zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Jednolite prawo powinno ułatwić współdziałanie wielu instytucji zajmujących się ochroną przyrody.

Fragmenty lub całość terenów podlegających już innym formom ochrony np. jako parki narodowe, krajobrazowe lub rezerwaty również mogą być włączone do sieci Natura 2000. Docelowo sieć obszarów Natura 2000 powinna w przyszłości pokrywać 15% kontynentu europejskiego.
tn img 072
Na podstawie prawa Unii Europejskiej (Dyrektyw) w ramach ustanawiania sieci NATURA 2000 tworzone są dwa typy obszarów chronionych:

-obszary specjalnej ochrony ptaków (w skrócie OSO, tzw. obszary ptasie), które wyznacza się na podstawie stwierdzeń występowania i gnieżdżenia się gatunków ptaków wymienionych w Dyrektywie Rady w sprawie ochrony dzikich ptaków

-specjalne obszary ochrony siedlisk przyrodniczych zgodnie z Dyrektywą Rady o ochronie naturalnych siedlisk oraz dziko żyjącej fauny i flory

Obecnie w Polsce sieć Natura 2000 zajmuje prawie 20% powierzchni lądowej kraju. W jej skład wchodzi: 849 obszarów siedliskowych oraz 145 obszarów ptasich. Lista miejsc włączonych do sieci NATURA 2000 nie jest zamknięta. Obecnie trwają prace nad wytypowaniem nowych terenów, które powinny zostać objęte tą formą ochrony.

Na terenie Gminy Zagórz programem Natura 200 zostały objęte następujące obszary:
-Dorzecze Górnego Sanutn img 020
-Sanisko w Bykowcach
-Bieszczady
Wyznaczono Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOO), obejmujący powierzchnię: 46019.2ha - utworzony w obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych.Szacunkowe dane dotyczące obszarów Natura 2000 na terenie Gminy Zagórz
      

tabelka natura 2000

W ramach promocji obszarów Natura 2000 zrealizowano m.in. następujące projekty:


-Budowatn img 089 wieży widokowej w Zagórzu
-Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w budynku dawnej świetlicy miejskiej w Zagórzu
-Budowa sieci kanalizacji

 
Obszary Natura 2000 na terenie województwa podkarpackiego:

mapka natura 2000


Źródło: Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego Rzeszów

 

 

Źródła:

http://natura2000.gdos.gov.pl/

http://obszary.natura2000.org.pl/

http://monitoruj.podkarpackie.pl/

http://pl.wikipedia.org/