Artykuły

"Szczęśliwe przedszkolaki w Gminie Zagórz"

"Szczęśliwe przedszkolaki w Gminie Zagórz" to tytuł projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Wydatki kwalifikowalne wyniosły: 480 961,10 zł

Dofinansowanie: 432 832,53 zł

W ramach projektu powstał nowy dwuoddziałowy Ośrodek Wychowania Przedszkolnego
w Zagórzu oraz zostały utworzone dodatkowe miejsca w istniejących przedszkolach biorących udział w projekcie. „Szczęśliwe przedszkolaki” mogły skorzystać z dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci m.in. z logopedii, rytmiki oraz z zajęć aktywizujących.

Projekt objął wsparciem dzieci uczęszczające do następujących Ośrodków Wychowania Przedszkolnego: Przedszkole Samorządowe w Zagórzu, OWP przy Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Porażu, OWP przy Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Tarnawie Dolnej, OWP przy Szkole Podstawowej im. Władysława Beliny-Prażmowskiego w Zahutyniu.

Każda z ww. placówek została doposażona w:

- zestawy interaktywne, które są doskonałym narzędziem wspomagającym zajęcia przedszkolne, ale są również alternatywą dla tradycyjnych zajęć edukacyjnych. Dzięki takiemu rozwiązaniu dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach oraz uczą się racjonalnie korzystać
z nowych technologii. Podczas zajęć można korzystać z dostępnych programów multimedialnych oraz darmowych aplikacji, wyświetlać filmy edukacyjne, historyjki, strony internetowe, przygotowane pomoce dydaktyczne np. w postaci prezentacji oraz inne opracowane przez nauczyciela materiały co również pozwala na oszczędności związane
z drukiem takich materiałów. Dzięki temu dziecko może wykorzystywać ćwiczenia niejednokrotnie oraz doskonalić swoje umiejętności na wszystkich obszarach edukacji,

- magiczne dywany, które wyróżniają się wielofunkcyjnością m.in. rozwijają u dzieci motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość i szybkość reakcji. Obraz wyświetlany ze specjalnie zaprojektowanego rzutnika tworzy „wirtualny, magiczny dywan”, na którym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym przeżywają wspaniałe przygody, począwszy od gier i zabaw ruchowych po edukację poznawczą ze wszystkich dziedzin wiedzy.

- inne drobne pomoce dydaktyczne do zajęć dodatkowych, zabawki oraz meble.

Zakupienie ww. pomocy dydaktycznych uatrakcyjniło proces edukacyjny a zastosowanie nowoczesnych technologii wpłynęło na podniesienie jakości kształcenia oraz pozwoliło prowadzić zajęcia na najwyższym poziomie.

Celem projektu było zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Zagórz oraz doposażenie i realizacja dodatkowych zajęć w istniejących OWP na terenie gminy.

Termin realizacji: 01.08.2017 r. - 30.09.2019 r.

WERSJA AKTUALNA:

Regulamin

Formularz

WERSJE ARCHIWALNE:

http://www.bip.ires.pl/gfx/umig-zagorz/files/prawo_lokalne/zarzadzenia/2018/zalaczniki/zalaczniki_do_zarzadzenia_nr_91_2018.pdf

Regulamin rekrutacji do projektu.pdf

Załącznik nr 2.1 - formularz.pdf

Załącznik nr 2.2 - deklaracja.pdf

Załącznik nr 2.3 - oświadczenie.pdf

Załącznik nr 2.4 - zgoda na wykorzystanie wizerunku.pdf

Rezygnacja z projektu.pdf